معرفي رنگ سال حلقه ها:

انتخاب رنگ سال حلقه ها (اروپا) بر اساس تصوير زير مي باشد:

رنگ سال حلقه پرنده